Koszyk

Ilość pozycji:0 szt.
Wartość:0,00 PLN

Mój koszyk

Słowniki

Grupy towarowe

Na skróty

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach wpisz swój adres e-mail, wybierz grupy i kliknij OK. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania informacji wpisz tylko swój adres e-mail i kliknij OK.

Wybierz grupę
Dodaj


POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SMIETANASERWIS.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SMIETANASERWIS.PL
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest PIOTR ŚMIETANA
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY INSTRUMENTÓW
DĘTYCH PIOTR ŚMIETANA (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Zacisze 2/3, 40-
025 Katowice) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6331005336, REGON 272691909, adres poczty
elektronicznej: sklep@smietanaserwis.pl - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu
Internetowego i Sprzedawcą.
1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla
oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np.
Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie
Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://sklep.smietanaserwis.pl/page/regulamin
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą
(Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep
Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
2.1.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
2.2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane
osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:
2.2.1. POCZTA POLSKA SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w
Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972.
2.2.2. UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Prądzyńskiego 1/3; 01-222 Warszawa), numer w
Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000036680.
2.3. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator przekazuje
zebrane dane osobowe Klientów jedynie pośrednikowi wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki
niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Pośrednikiem dostępnym w Sklepie
Internetowym jest:
2.3.1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości
opłacony, NIP: 779-23-08-495.
2.4. W wypadku Klientów, którzy finansują zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu poprzez kredyt Administrator przekazuje
zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla zawarcia umowy kredytu zgodnie z wyborem Klienta:
2.4.1. BRE Bank SA - z siedzibą i głównym adresem wykonywanej działalności w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,
wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji
podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień
01.01.2012r wynosi 168.410.984
2.5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty
elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość,
kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza
dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
2.6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.5. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług
Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres
wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia
określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.
3. DANE EKSPLOATACYJNE
3.1. Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas
nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane
te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu
Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim
4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której
Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania
danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego
przetwarzania jest dodatkowo zgoda Usługobiorcy/Klienta.
5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH
POPRAWIANIA
5.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych
Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane.
5.3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora
osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania
przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej
danych.
5.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie
stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@smietanaserwis.pl albo pisemnie na adres
Administratora.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na
inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego
Sklepu Internetowego.
6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby
nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
6.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.